Eurofondy

Stiahnuť (PDF, 140KB)


Súťažné podklady

Vec : Oznámenie o zmene lehoty viazanosti ponúk

Identifikácia verejného obstarávania:

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru s názvom
zákazky – „Horizontálna pásová píla na pílenie guľatiny“.
Zverejnenie :
Vestník verejného obstarávania č. 84/2017, zo dňa 28.04.2017, zn. 5859-WYT

Identifikácia osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní:

LES – INVEST, s.r.o.
Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká
IČO – 36 403 482
ďalej len „osoba podľa § 8 ZVO“

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, mení lehotu viazanosti ponúk
uvedenú vo Výzve na predkladanie ponúk, Súťažných podkladoch a ostatnej
dokumentácii predmetného verejného obstarávania na 31.12.2018

Stiahnuť (PDF, 321KB)